ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ရုံးလိပ္စာ

မလိခ အိမ္ရာ

တိုက္အမွတ္ (စီ)၊ အခန္းအမွတ္ (၄၀၄)၊ က်ိဳက္ေဒးယုံဘုရားလမ္း၊ ဆ/ခ ရပ္ ကြက္၊

သကၤန္းကၽြန္း ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒသျကီး ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာ နိုင္ငံ ။ 

+8180-4140-5667 (ဂ်ပန္) 

+95-99716-40264 / +95-9-7766-0077-1 (ျမန္မာ)

+95-9-53000-771 / +95-9-53000-772 (Sales, Development &  CSD Team)

Email: info@webmaster.jpn.com